V  Międzynarodowy Polsko – Ukraiński

Konkurs Literacko – Plastyczny „Poznaj mój kraj”

1.     Cele konkursu:

·      doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim

·      kształcenie postaw patriotycznych

·      kształtowanie postawy szacunku, tolerancji i otwartości 

·      wzbudzanie zainteresowania dziejami i kulturą kraju oraz ciekawości otaczającym światem, 

·      rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży

·      doskonalenie form wypowiedzi pisemnej oraz form  plastycznych

2.     Organizatorzy konkursu:

·      Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1, Warszawa

·      Współorganizator: Dolińskie  Liceum nr 6 „Europejskie” (Dolina), Ukraina

3.     Honorowy patronat nad konkursem w roku szk. 2022/2023 objęli:

·      Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 267 im. J. Słowackiego w Warszawie

·      Dyrektor Dolińskiego Liceum nr 6 „Europejskiego” w Dolinie, Ukraina

·      Fundacja „Wolność i Demokracja”

·      Dom Spotkań z Historią

4.     Harmonogram konkursu:

·      Rozpoczęcie konkursu: 1 grudnia 2022 r.

·      Ostateczny termin przekazania prac organizatorom: 15 marca 2023 r.

·      Ogłoszenie wyników konkursu –  kwiecień 2023 r. Dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie na stronie organizatora: sp267.waw.pl

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

5.     Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat szkół polskich i ukraińskich uczący się języka polskiego.

6.     Wymagania konkursu:

o   Konkurs plastyczny 

Ø  „Szczęście to …”. Wykonaj w formacie A3 lub A4 (płaską) dowolną techniką pracę plastyczną realizującą wskazany temat.  Prace – opisane według pkt. 9 regulaminu – należy przekazać organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.

o   Konkurs literacki

Ø  W świecie legend. W liście do kolegi  opowiedz o wybranej legendzie ze swojego kraju. Pracę wykonaj odręcznie  na papierze listowym. List powinien  być nie dłuższy niż 2 strony formatu A4 . Zadbaj o estetykę pracy i jej poprawność językową. Pamiętaj o wyróżnikach listu.

Prace – opisane wg pkt. 9 regulaminu – należy przekazać organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2023 r.

  1. Prace mogą być tylko indywidualne. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. 
  1. I etap – Każda szkoła uczestnicząca w konkursie przeprowadza eliminacje szkolne, podczas których wyłania 20 najlepszych prac w każdej kategorii (i wiekowej, i tematycznej).              

II etap – Organizatorzy na drugim etapie konkursu wyłaniają najlepsze prace z danego kraju.

III etap – Jury konkursu wyłania wśród wszystkich zgłoszonych prac laureatów 1, 2, 3 miejsca w każdej kategorii.

  1. Każda praca powinna być opisana wg wzoru: 

·      imię i nazwisko autora, wiek/klasa

·      tytuł pracy (w przypadku prac plastycznych)

·      adres i telefon placówki, 

·      imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

10.  Prace będą oceniane w III kategoriach wiekowych:

·      7 – 9 lat

·      10 – 12 lat 

·      13-16 lat

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w części lub całości prac konkursowych dla potrzeb konkursu bez wypłacania honorariów autorskich. 

  1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji, przebiegu i promocji konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 r. poz. 922).
  1. Prace uczestników będzie oceniać jury uczniowskie powołane przez organizatorów.

14.  Koordynatorzy  konkursu: 

·      Lucyna Kasjanowicz, Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1, Warszawa

·      Halina Maznyczka, Dolińskie Akademickie Humanistyczne Liceum nr 6 (Dolina), Ukraina

Dane organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 267 im. J. Słowackiego

ul. Braci Załuskich 1

01 – 773 Warszawa

Konkurs „Poznaj Mój Kraj”  

sp267.waw.pl

Wyniki V Międzynarodowego Polsko-Ukraińskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Poznaj mój kraj”

Skip to content