Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Gutowska, sp267@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 663 48 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

 

Dostępność architektoniczna 

Sposób dojazdu 

Możliwy jest dojazd do budynku szkoły drogą osiedlową od ulicy Braci Załuskich. 

 

Wejście do budynku 

Główne wejście znajduje się od strony ul. Braci Załuskich. 

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Podjazd umożliwia jedynie wejście na teren boiska szkolnego i hali sportowej.

Szkoła nie posiada nauczyciela przeszkolonego w zakresie języka migowego. 

Brak pętli indukcyjnych w budynku. 

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. 

 

Aplikacje mobilne 

Szkoła jest w aplikacji mobilnej FB.

Skip to content