• 1 godzina wynajęcia hali sportowej, 800 m² : 300 zł netto/h + ( 23 % VAT )
  • 1 godzina wynajęcia 1 sektora hali sportowej, 270 m²:  120 zł netto/h + ( 23 % VAT )

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ

  • hala267@wp.pl

NAJEMCA w cenie ma zapewniony:

  • dostęp do hali sportowej
  • bramek piłkarskich
  • siatek do siatkówki
  • koszy do koszykówki
  • szatni i węzła sanitarnego

Nie wypożyczamy sprzętu sportowego oraz nagłośnienia.

 

Regulamin wynajmowania pomieszczeń sportowych przy SP nr 267 (zał nr 3)

Pomieszczenia hali sportowej wynajmuje oraz określa zasady płatności dyrektor szkoły. Uczniowie SP nr 267 w ramach planowych zajęć korzystają z hali nieodpłatnie.
Sprzedaż usług prowadzona będzie w oparciu o: umowę wynajmu, jednorazowy bilet, karnet. Płatność za korzystanie z usług we wszystkich formach następuje z góry, a okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Pomieszczenia hali sportowej wynajmowane są na działalność sportową, rekreacyjną, kulturalną, edukacyjną dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców, oraz innych najemców. Osoby zainteresowane wynajęciem hali zwracają się do dyrektora szkoły na piśmie. Osoby wynajmujące ustalają termin zajęć, godziny zajęć, pomieszczenia potrzebne do realizacji zajęć, potrzebne przybory i przyrządy do realizacji zajęć, ilość i jakość sprzętu sportowego oaz inne zasady korzystania z hali.

 

Ustalone zasady są respektowane przez personel hali.
Osoba podpisująca umowę, reprezentuje zorganizowaną grupę, może wyznaczyć inną osobę odpowiedzialną za realizację zajęć. Kierownik grupy, ma obowiązek zapoznać grupę z regulaminem hali sportowej oraz ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy i odpowiada przed personelem hali za szkody powstałe podczas wynajmu. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawna ponosi osoba organizująca zajęcia. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być zgłoszone pracownikowi hali. Hala sportowa nie ponosi odpowiedzialności za urazy fizyczne powstałe na skutek wykonywania ćwiczeń. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń niewymienionych w umowie pod rygorem rozwiązania umowy. Za powstałe zniszczenia odpowiada i ponosi koszty napraw osoba z którą podpisano umowę lub osoba której sprzedano bilet, karnet.
W ramach umowy wynajmujący otrzymują własną szatnie z węzłem sanitarnym, lub zamykane szafki na ubrania. Obowiązkiem uczestników jest odpowiedzialne zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Hala sportowa nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. Uczestnicy mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Po godzinie 16.00 do hali wejść można tylko od strony szatni komercyjnej obiektu sportowego. Na hali sportowej mogą jednocześnie ćwiczyć 3 grupy ćwiczebne. Hala sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający stosowne certyfikaty. W zakresie spraw nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 267.

Skip to content