“E-Bieg Flagi dla dzieci”

 

bieg_flagi_.cdr“E-Bieg Flagi dla dzieci”

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady konkursu o nazwie „E-Bieg Flagi dla

dzieci” (dalej: Konkurs).

2. Konkurs jest organizowany na terytorium Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa.

3. Organizatorem konkursu jest Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Juliusza Słowackiego 6/8 01-627

Warszawa.

4. Konkurs jest organizowany i ogłaszany na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz na portalu

społecznościowym Facebook (dalej: „Strona Konkursu”).

5. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci do 10 roku życia .

6. W konkursie uczestniczą dzieci tylko za zgodą rodziców, którzy posiadają osobiste konto

użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook i którzy polubią profil Urzędu Dzielnicy

Żoliborz.

7. Konkurs trwa od 1 maja 2020 r. do 3 maja 2020 roku włącznie w godz 8.00-22.00.

II. Zasady Konkursu:

1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego

opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st.

Warszawy https://www.facebook.com/udzoliborz/.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy nagrać film zgodny z poniższymi kryteriami i

opublikować go pod postem konkursowym.

Film musi spełniać następujące kryteria:

a. rejestrować co najmniej 3-minutową aktywność biegową dziecka w wieku

maksymalnie do 10 lat;

b. jako aktywność biegową rozumie się: bieg w terenie lub bieg w miejscu;

c. podczas aktywności musi być zaznaczony charakter patriotyczny barw narodowych,

np. biało-czerwony strój dziecka, trzymanie flagi Polski lub inne akcenty, związane z

Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;

d. aktywność powinna być realizowana w sposób bezpieczny – z zachowaniem

przepisów bezpiecznych zachowań podczas pandemii (nie wolno korzystać z siłowni

plenerowych, placów zabaw oraz innych wykluczonych przestrzeni publicznych);

e. aktywność musi być realizowana zgodnie z wprowadzanymi przez rząd

ograniczeniami w przemieszczaniu się i przebywaniu w przestrzeni publicznej.

3. Jedna osoba może opublikować tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Opublikowanie więcej

zgłoszeń przez tą samą osobę będzie liczone jako jedno.

4. Konkurs „E-Bieg Flagi dla dzieci” trwa od 1 maja 2020 r. do 3 maja 2020 roku włącznie w

godz. 8.00-22.00

5. Przesłanie filmu jest równoznaczne ze zgodą na udział w konkursie.

6. Film musi być oryginalny, autorski i wypełniać definicję utworu w rozumieniu ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorom filmów muszą przysługiwać autorskie

prawa majątkowe.

7. Organizator zastrzega możliwość nieodpłatnego wykorzystania zwycięskich filmów na

wszelkich polach eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem możliwej prezentacji filmów w

publikacjach Organizatora, w tym na stronie internetowej w zakładce: e-sport, na co

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne

bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wykonanie czynności warunkujących

uczestnictwo w Konkursie.

9. Filmy i komentarze Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub

naruszających dobra osobiste innych osób.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych przez Uczestników

komentarzy Konkursowych, bądź ich niezgodność z Regulaminem i zastrzega możliwość ich

usuwania.

III. Nagrody:

1. Pierwsze 140 osób, które opublikują filmy spełniające podane kryteria, otrzymają

pamiątkowy kolorowy medal za udział w E-Biegu Flagi dla dzieci.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 maja 2020 roku na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz

na portalu społecznościowym Facebook.

3. Kryterium oceny zadania konkursowego: film zgodny z podanymi kryteriami oraz

kolejnością publikacji w komentarzu pod postem konkursowym.

4. Informację o wygranej laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego

filmu/komentarza.

5. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz w Punkcie Informacyjnym

(w godzinach pracy urzędu), po uprzednim umówieniu się z pracownikiem WSR Tel.22 443

90 11-13 . O szczegółach będziemy informować laureatów za pośrednictwem Facebook'a.

6. Przy odbiorze nagrody Uczestnik konkursu okazuje dokument ze zdjęciem.

IV. Dane osobowe:

1. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne aby

Organizator mógł wręczyć nagrodę. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska

będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (dalej „RODO”)

wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu,

przyznaniem i wręczeniem nagród oraz ewentualnymi prawnie uzasadnionymi celami.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Prezydent m.st.

Warszawy. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przekazanie

i przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w punktach 1-2 powyżej.

V. Postanowienia końcowe:

1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa niniejszy Regulamin.

2. Wszelkie pytania na temat Konkursu Uczestnicy mogą zadawać jako komentarz pod postem

konkursowym. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 2 dni roboczych. Organizator nie

udziela informacji, które mogą naruszyć postanowienia Regulaminu.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do Organizatora.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia.

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa