Doradztwo zawodowe dla uczniów

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

doradztwo zawodowe

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie

Wstęp

Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Wewnątrzszkolny System Doradztwa, rozwijany na terenie szkoły, nie jest systemem diagnozującym, lecz systemem doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.

Planowanie kariery zawodowej i pierwsze decyzje edukacyjno –zawodowe to okres przypadający na lata szkoły gimnazjalnej, aczkolwiek już kończąc szkołę podstawową warto pomyśleć o swojej przyszłości. W naturalny sposób szkoła jest więc środowiskiem ,które ma bezpośredni wpływ na te decyzje i powinna wspierać rodziców i świadczyć pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Jak wskazują naukowe studia i potoczne obserwacje, młodzież jest najczęściej niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana do podjęcia tak ważnej decyzji, więc sytuacja wymaga szerszego włączenia nauczycieli i rodziców w podejmowanie przez uczniów decyzji edukacyjno –zawodowych. Pamiętać należy również o tym, że potrzeby uczniów w zakresie uzyskiwania porady zawodowej zmieniają się wraz z etapami przygotowania dzieci i młodzieży do wyboru zawodu. Na etapie kształcenia jakim jest ostatnia klasa szkoły podstawowej, młodzież znajduje się w trudnym okresie rozwojowym. Jest to faza burzliwego przechodzenia z dzieciństwa do dorosłości.

To szkoła przygotowuje młodzież do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień. Dlatego niezbędne jest wyposażenie uczniów w umiejętność podejmowania odważnych, samodzielnych decyzji, umiejętność uczenia się przez całe życie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ponadto absolwent szkoły podstawowej musi znać system kształcenia, oferty szkół gimnazjalnych, ukierunkowanie na wybór języków obcych, świat zawodów, a także strukturę rynku pracy.

Funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie wymaga aktywnych zachowań i umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Istotnym jest, aby dokonując wyboru, uczeń kierował się własnymi zdolnościami, pasjami, możliwościami, predyspozycjami, a nie niespełnionymi ambicjami rodziców czy wyborami rówieśników z klasy.

Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11 poz. 114),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wprowadzające funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno- zawodowymi,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca

2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (dz. U. z 2003 r. nr 132 poz. 1225),

- Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych.

Charakterystyka programu

Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na

zajęcia dodatkowe, godziny wychowawcze i indywidualne spotkania z doradcą wedle potrzeb uczestników. Uczestnikami są uczniowie klas I-VI. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie. Został opracowany przez koordynatora doradztwa zawodowego. Działania prowadzone w ramach orientacji zawodowej

zaplanowane są na rok szkolny 2015/2016. Zgodnie z założeniami programu prowadzone będą zajęcia na których uczniowie poznają:

- swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,

czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły,

- czynności jakie wykonuje osoba reprezentująca dany zawód, jakie są wymagania wobec niej stawiane,

- zasady rekrutacji do szkół, kierunki, terminy składania kwestionariuszy, informacje o dokumentach, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły.

Zostaną przeprowadzone:

- testy samooceny,

- testy skłonności zawodowych,

- kwestionariusz zainteresowań i preferencji zawodowych,

Działania zawarte w programie realizowane będą przez Zespół Wychowawczy (wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi, nauczyciele świetlicy, pedagog, psycholog, bibliotekarz) pod przewodnictwem koordynatora doradztwa zawodowego.

Działania te będą realizowane poprzez:

- lekcje wychowawcze,

- lekcje przedmiotowe,

- spotkania z zaproszonymi gośćmi

- działania zawodoznawcze realizowane na dodatkowych spotkaniach prowadzonych przez specjalistów: psychologa, pedagoga i doradców zawodowych pracujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Program obejmuje następujące obszary działań:

– praca z klasą (zajęcia grupowe i indywidualne)

– spotkania z rodzicami

– praca z nauczycielami.

Program doradztwa zawodowego realizowany jest w 3 blokach tematycznych:

Moduł I

Stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości i odpowiedzi na pytania:

 1. a) Jakie są moje mocne i słabe strony?
 2. b) Co lubię w sobie najbardziej?
 3. c) Co mnie naprawdę pasjonuje?
 4. d) Jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności?

Moduł II

Uczniowie odpowiadają sobie na pytania:

 1. a) W jakich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego widzę siebie w

przyszłości?

 1. b) Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
 1. c) Co według mnie znaczy „dobra praca”?
 2. d) Jakie warunki musi spełniać taka praca?

Moduł III

Uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi na pytania:

 1. a) Jaką wybrać szkołę?
 2. b) Czym kierować się przy wyborze szkoły?
 3. c) Gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

Cele programu

1) Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

2) Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy.

3) Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

4) Kształtowanie umiejętności analizowania swoich cech osobowości.

5) Dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy.

6) Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.

7) Kształtowanie szacunku do pracy.

8) Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Zadania przy realizacji programu

 

1) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego.

2) Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół.

3) Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej.

4) Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy.

5) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami.

6) Współpraca z instytucjami wspierającymi Szkolny System Doradztwa Zawodowego min. z poradniami psychologiczno pedagogicznymi.

7) Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, doradcami zawodowymi.

8) Pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu.

Formy realizacji

 

1) Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:

Moduł I

Poznanie słabych i mocnych stron:

- ankiety i testy (uzdolnienia, temperament, cechy osobowości, zdolności),

- warsztaty, ćwiczenia,

- Kim chcę być? Preferencje zawodowe.

Moduł II

Poznawanie zawodów

Moduł III

Określenie:

- zdolności i umiejętności,

- zainteresowań,

Uświadomienie roli jaką odgrywają:

- osiągnięcia szkolne,

- stan zdrowia.

Spotkania z doradcami zawodowymi PPP.

2) Praca z rodzicami dotyczy pedagogizacji oraz sfery informacyjnej.

Spotkania z rodzicami mają na celu udzielenie im pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia ich dzieci.

Praca z rodzicami obejmuje także:

włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.

3) Praca z nauczycielami obejmuje realizację programu i wspólne nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i dziećmi.

Efekty:

1) Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.

2) Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.

3) Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

4) Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

5) Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy (jako konsekwencji niewłaściwych wyborów).

6) Utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO POD KIEROWNICTWEM KOORDYNATORA DORADZTWA ZAWODOWEGO

Działania:

- Spotkanie informacyjne z dyrekcją, radą pedagogiczną i uczniami.

- Stworzenie miejsca informacji zawodowej na terenie szkoły i stała jego

aktualizacja (gazetki tematyczne).

- Utworzenie w szkolnej bibliotece Kącika Informacji Zawodowej.

- Gromadzenie materiałów dotyczących informacji zawodowej (prasa,

informatory).

- Przeprowadzenie zajęć warsztatowych mających na celu rozpoznanie:

uzdolnień, temperamentu, zdolności i cech osobowych ucznia i analiza wyników.

- Klasyfikacja zawodów.

- Stan zdrowia a wybór zawodu. Czy mają coś wspólnego? – spotkanie z pielęgniarką szkolną.

- Zapoznanie uczniów z rolą własnych zainteresowań

- Organizacja Spotkań z przedstawicielami różnych zawodów mające na celu pokazanie wachlarza możliwości również dzieciom najmłodszym.

Dokument przygotowała mgr Patrycja Żak-Zaborowska, koordynator Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

W razie wątpliwości, pytań, ale też nowych pomysłów dotyczących powyższego dokumentu, proszę o kontakt.

patrycja.zak-zaborowska@o2.pl

godlologo singlebip_logo_pomn1_grad

Adres

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
ul. Braci Załuskich 1 , 01-773 Warszawa